Close

Forretningsbetingelser

AalborgAdvokaten | Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, Aalborg afdeling | Familieret, arveret, fast ejendom | Advokat Aalborg

Forretningsbetingelser
AalborgAdvokatens forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som AalborgAdvokaten | Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, Aalborg leverer til klienten, medmindre andet skriftligt er aftalt.Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades AalborgAdvokaten den 1. august 2017 eller senere.

1. Virksomhedsoplysninger
Virksomhedens navn:AalborgAdvokaten v/Advokat Helle Birgitte JensenAdvokaterne Sankt Knuds Torv P/SCVR-nr.: 32283012Adresse:Algade 44, 1. salDK-9000 AalborgAalborgAdvokaten kan kontaktes på følgende måde:Telefon: 86 13 06 00E-mail: post@aalborgadvokaten.dkSådan er Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S og AalborgAdvokaten organiseret:Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er organiseret som et partnerselskab.AalborgAdvokaten er en enkeltmandsvirksomhed og er aalborgafdelingen af Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S i kontorfællesskab.Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S og AalborgAdvokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

2. Ansvar og forsikringsdækning
Alle advokater hos Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Nassau Forsikring.Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S og dermed AalborgAdvokaten er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

3. Fortrolighedspolitik og tavshedspligt
AalborgAdvokaten er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget fra klienten eller om klienten fortroligt. I øvrigt forpligter AalborgAdvokaten sig til at overholde den til enhvertid gældende tavshedspligt for advokater.AalborgAdvokaten vil som udgangspunkt kommunikere pr. e-mail, og disse e-mails vil ikke blive krypteret. Herved forudsættes det, at klienten er indforstået med, at informationer af fortrolig karakter også udveksles pr. e-mail, og at denne udveksling, som følge af den manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til andres kundskab.

4. Honorar og fakturering

5. Interessekonflikter
AalborgAdvokaten er underlagt de advokatetiske regler om interessekonflikter. AalborgAdvokaten foretager undersøgelse af risiko for interessekonflikter forud for opstart af enhver sag, og vi påtager os ikke sager, som indebærer en interessekonflikt mellem firmaets kunder.Hvis en interessekonflikt skulle opstå, henviser vi kunden eller kunderne til en anden advokat.

6. E-mail
AalborgAdvokaten kommunikerer bl.a. via e-mail. E-mails som fremsendes er ikke krypteret. Derfor kan udvekslingen af information, som følge af den manglende kryptering, være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til andres kendskab. Vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge af de ikke-krypterede e-mail-korrespondancer.I tilfælde af klientens ønske herom vil oplysninger i stedet blive fremsendt med almindelig post.

7. Immaterielle rettigheder
AalborgAdvokaten har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til skriftligt og andet materiale, som AalborgAdvokaten leverer til klienter i forbindelse med sager eller efter øvrige aftaler. Klienter har alene ret til at benytte materialet til det aftalte formål.

8. Opbevaring af sagsakter
AalborgAdvokaten opbevarer som hovedregel alle sagsakter i fem år fra sagens afslutning.

9. Hvidvaskning
AalborgAdvokaten er som advokatvirksomhed underlagt Hvidvaskningsloven. Dette betyder, at vi er forpligtiget til at indhente og opbevare klienters identitetsoplysninger i minimum fem år fra kundeforholdets ophør.

10. Tilsyn og klageadgang
Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmesidewww.advokatsamfundet.dkI tilfælde af utilfredshed med AalborgAdvokatens rådgivning, adfærd eller behandling af sagen i øvrigt kan klienten til enhver tid kontakte os direkte på post@aalborgadvokaten.dk. Klienten kan indbringe klager over AalborgAdvokatens rådgivning og det beregnede salær forAdvokatnævnetKronprinsessegade 281306 København KDu kan læse mere om, hvordan du kan klage til Advokatnævnet på deres hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.Se også den europæiske platform for online tvistbilæggelse, der kan anvendes i forbindelse med indgivelse af en klage: Online tvistbilæggelse.

11. Lovvalg og værneting
AalborgAdvokatens rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.Eventuelle tvister, der ikke kan løses gennem dialog, kan alene indbringes for Retten i Aalborg.