Close

Fri proces og
retshjælpsforsikring

I forbindelse med forskellige sagstyper er det muligt at søge om fri proces. Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, og hvis din ansøgning om fri proces bliver godkendt, betaler statskassen retsudgiften og advokatsalæret. Hvis du taber sagen betaler staten også sagsomkostningerne til modparten.

Sagstyper med mulighed for fri proces?

Det er muligt at få meddelt fri proces i sager om ægteskab, ægtefælleskifte (bodeling ved Skifteretten), forældremyndighed og barnets bopæl.

 

Det er her en betingelse for at meddele fri proces, at ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser, og at ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces. Se mere nedenunder.

Betingelser for fri proces

Der kan ikke gives fri proces til personer, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, jf. retsplejelovens § 325. Det er vigtigt at holde for øje, at en retshjælpsforsikring kan være knyttet til ens indboforsikring, kaskoforsikring, husforsikring mv.

 

En ansøger om fri proces skal overholde følgende økonomiske betingelser, hvilket består af summen af ansøgeren personlige indkomst og kapitalindkomst med tillæg af aktieindkomst og CFC-indkomst. Indkomstgrundlaget beregnes ud fra ansøgerens personlige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Det betyder, at for ansøgninger om fri proces i 2024, skal årsopgørelsen for 2022 bruges.

 

Beløbsgrænser for. 1. januar 2019 er således følgende:

  • Enlige ansøgere: 329.000 kr.
  • Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold: 418.000 kr.
  • Forhøjelse for hvert barn: 57.000 kr.

 

Dette betyder således, at I 2019 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige 329.000 kr. Lever ansøgeren i et samlivsforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 418.000 kr. Hvis parret har modstående interesser i sagen, betragtes ansøgeren dog som enlig i relation til indtægtsgrænsen. De anførte beløb forhøjes med 57.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

 

Civilstyrelsen kan, når særlige grunde taler derfor, give fri proces, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt, navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

Ansøgning om fri proces

I sager, hvor der ikke er en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, og som ikke skal behandles af domstolene, skal en ansøgning om fri proces sendes til Civilstyrelsen. En ansøgning skal indgives i så god tid, at Civilstyrelsen kan nå at træffe afgørelse i sagen, inden retssagen afsluttes ved retten i form af, at sagen hovedforhandles eller forliges. Kopi af din årsopgørelse 2017 skal vedlægges samt eventuel ægtefælle eller samlevers årsopgørelse for 2017. Du skal endvidere oplyse om, hvor mange børn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos dig eller forsørges af dig. Endelig skal du oplyse om, hvorvidt der er en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. I så fald kan der ikke gives fri proces, og du skal i stedet henvende dig til dit forsikringsselskab.