Close

Sager om børn

Når samlivet mellem forældre ophører, kommer barnet nemt i klemme mellem forældrenes – ofte modstridende – interesser. Der skal tages stilling til, hvad der skal ske med barnet, hvem der skal have forældremyndigheden, hvor barnet skal bo, og om der skal betales børnebidrag. Derfor har du brug for en erfaren og specialiseret familieadvokat med fokus på de personlige og menneskelige forhold i sagen.

 

Her kan du læse om forhold og forskellige områder inden for sager om børn. Du kan desuden læse mere på Familieretshusets hjemmeside.

Forældremyndighed

I forbindelse med samlivets ophør/separation skal der tages stilling til, hvad der skal ske med børnene. Udgangspunktet er, at der er fælles forældremyndighed, og der skal ganske meget til, før retten vil ophæve den fælles forældremyndighed. Det at have forældremyndigheden over et barn betyder, at du har pligt til at drage omsorg for barnet, og at du kan træffe beslutning om barnets personlige forhold. Selv om at i som forældre ikke bor sammen, er i stadig de vigtigste personer i barnets liv. Det er derfor vigtigt, at i sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger, som er bedst for barnet – også selvom det nogle gange kan være svært at samarbejde, når man er flyttet fra hinanden.

Bopæl

Det der oftest skaber problemer er ikke selve forældremyndigheden, men derimod hvor børnenes bopæl skal registreres. Spørgsmålet er derfor oftest, hvem der skal være bopælsforælder, og hvem der skal være samværsforælder. Bopælsforælderen er den, hos hvem barnet har folkeregisteradresse, og den der træffer de daglige beslutninger for barnet. Det betyder, at man er den person, der får de offentlige tilskud, som er forbundet med at have barnets bopæl (folkeregisteradresse).

 

Selvom bopælsforælderen er den, der træffer de daglige beslutninger for barnet, skal der stadig være enighed om de større beslutninger. Dette gælder eksempelvis hvor barnet skal gå i skole, risikobetonede sportsaktiviteter, konfirmation eller ej, efterskoleophold og sygdomsbehandling. Er der enighed om, at man hver især har barnet nogenlunde lige meget, træffer man selvfølgelig hver især selv de beslutninger, der dagligt skal træffes, og det er ikke sådan, at bopælsforælderen har mere at skulle have sagt end samværsforælderen.

Samvær

Når man som forældre vælger ikke at bo sammen med hinanden, har dette store konsekvenser for barnet. Selvom i ikke bor sammen, har barnet ret til at være sammen med både far og mor. Det er vigtigt, at barnet bevarer sin tilknytning til begge forældre, og rent praktisk sikres dette ved at indgå nogle klare aftaler om, hvordan og hvornår samværet med den af forældrene, som barnet ikke bor hos, skal foregå. Oftest forsøger forældrene selv at forestå organiseringen af de praktiske aftaler, og disse aftaler som i selv laver, er i udgangspunktet lige så bindende som Familieretshusets afgørelse. Såfremt samværsaftalen ikke overholdes, vil Familieretshusets afgørelse kunne benyttes til at gennemtvinge samværet via Fogedretten, hvis det af samværsaftalen fremgår, at den kan bruges som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Hvis i som forældre ikke kan blive enige og indgå en klar samværsaftale vil Familieretshuset, efter anmodning, fastsætte samværet.

Børnebidrag

Familieretshuset afgør om en part opfylder sin forsørgerpligt overfor barnet. Vurderes det, at forsøgerpligten ikke er opfyldt, pålægges der børnebidrag i forhold til den bidragspligtiges indtægt. Har man barnet halvdelen af tiden, vil man oftest blive anset for at have opfyldt sin forsørgerpligt.

Tvangsfjernelse – anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

Kommunalbestyrelsen og Børn- og Ungeudvalget kan træffe afgørelse om, at et barn skal fjernes fra dets hjem mod forældrenes vilje. Der er bemyndigelse hertil, når der er en åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg, dårlig behandling af barnet, overgreb, misbrugsproblemer, kriminel adfærd mv.


Når et barn bliver anbragt uden for hjemmet betyder det, at barnet i en kortere eller længere periode bor på en institution eller hos en plejefamilie i stedet for hos sine forældre eller forældremyndighedsindehaveren. Begrundelsen for at tvangsfjerne et barn er derfor, at der er risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, og at denne risiko ikke kan mindskes eller fjernes, så længe barnet bor hjemme. At fjerne barnet fra hjemmet er kun en mulighed, hvis der ikke findes andre måder at sikre barnets tarv på. Barnets tarv er det væsentligste i tvangsfjernelsessager og dermed ikke forældrenes

Adoption

Kommer snart.